Bezpieczeństwo w czasie pandemii


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na terenie SP Nr 280

Procedura 1 – Zasady ogólne przebywania ucznia w szkole

Procedura 2 – Wejście ucznia do szkoły

Procedura 3 – Wyjście ucznia ze szkoły

Procedura 4 – Korzystanie ze stołówki szkolnej

Procedura 5 – Korzystanie ze świetlicy szkolnej

Procedura 6 – Uczeń z objawami COVID

Procedura 7 – Pracownik z objawami COVID

 

PROCEDURA KONSULTACJI

 

Regulamin korzystania z boisk przyszkolnym w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( DZ.U. poz.792 z późn.zm ) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi        Nr 280 w Warszawie ogłasza , że w okresie od 18 maja 2020r.  boisko szkolne czynne będzie od 13.00 – 19.00.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Od 18 maja 2020r. udostępnione zostaną boiska przyszkolne zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z udostępnionych boisk mają uczniowie przebywający pod opieką wychowawców szkoły.
 4. Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i ścisłym przestrzeganiem jego zapisów.
 5. Do regulaminu dołączone zostają załączniki nr1 – rejestr osób korzystających z boiska ( imię i nazwisko uczestnika), nr 2 – harmonogram dezynfekcji.
 6. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:
 7. Zachowanie dystansu społecznego.
 8. Na obiekcie boiska zainstalowany został dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 9. Zasłanie twarzy w drodze na obiekt sportowy i w drodze powrotnej.
 10. Ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku, maksymalnie do 14 osób ( plus 2 trenerów jeśli jest to grupa zorganizowania).
 11. Korzystanie z boiska w 45 minutowych cyklach czasowych rozpoczynających się o pełnych godzinach.
 12. Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do osoby nadzorującej osób wchodzących na boisko) – budynek szkolny, wejście główne.
 13. Korzystanie z koszy na śmieci zgodnie z ich oznakowaniem.
 14. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 15. Dezynfekcja urządzeń sportowych odbywać się będzie nie rzadziej niż co drugą grupę.
 16. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających boisko odbywać się będzie w obecności pracownika szkoły.
 17. Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
 • Dodatkowe Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z boisk przyszkolnych:
 1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z udostępnionych boisk .
 2. Osoba korzystająca z udostępnionego boiska nie może swobodnie przemieszczać się po pozostałym  terenie przyszkolnym.
 3. Rejestr wejść prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracowni szkoły.
 4. Pracownik nadzorujący jest uprawniony do niewpuszczenia na teren przyszkolny osób z wyraźnymi oznakami choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
 5. Grupy zorganizowane (Kluby sportowe, grupy wynajmujące na podstawie umów)
 6. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
 7. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz za poinformowanie o nich uczestników i opiekunów odpowiada trener .
 8. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji zgłoszonej  telefonicznie lub mailowo.
 9. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren przyszkolny wyłącznie w obecności trenera i w jego obecności opuszczają teren.
 10. Osoba nadzorująca nie wpuszcza na teren przyszkolny osób nie będących uczestnikami lub trenerami.
 11. Postanowienie końcowe
 12. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły i przy głównym wejściu na teren szkoły.
 13. Pracownik szkoły- osoba nadzorująca ma prawo wyprosić osoby , które nie stosują się do niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

 

 

Dyrektor Szkoły

A.Lis

 

 

 

Krok po kroku- boiska

 1. Osoba chcąca skorzystać z boiska zgłasza się do nadzorującego.
 2. W przypadku kilku uczestników do okna podchodzą pojedynczo z zachowaniem 2m dystansu między sobą.( jedna osoba przy schodach, druga przy oknie).
 3. Osoba nadzorująca wyposażona jest w maseczkę, rękawiczki. Jej miejscem do kontaktów jest stolik przy oknie w okolicy sekretariatu.
 4. Osoby, które zgłosiły się,  podają imię i nazwiska- są wpisywane do rejestru wejść i wyjść. ( obowiązek maski aż do momentu wejścia na boisko).
 5. Osoba nadzorująca dezynfekuje ręce uczestników. Przypomina o 45 minutowym czasie korzystania z boiska i konieczności zgłoszenia się po zakończeniu gry.
 6. Nie wolno wpuszczać osób z widocznymi objawami przeziębienia- katar, kaszel itp.
 7. Po każdym użytkowaniu boiska osoba nadzorująca dezynfekuje klamki od furtek na boisko, ramy bramek, ławki na terenie boiska.
 8. Wpisuje godzinę dezynfekcji do harmonogramu.
 9. Podczas dezynfekcji zamyka furtkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym

        W roku szkolnym na technice w klasie 4 i 5 bardzo ważnym zadaniem było przygotowanie uczniów do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.     Naszą edukację rozpoczęliśmy od poznania historii roweru. To zagadnienie było przewodnim tematem projektu dla klas 4. Natomiast klasy piąte skupiły się na bezpiecznym poruszaniu ze znakami.

Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, plakaty i lapbooki  dotyczące historycznych aspektów powstania roweru. Informacje tam zawarte były rzeczowe i ciekawe. Można w nich prześledzić ewolucję w budowie roweru, poznać rodzaje, obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru. Na lekcji uczniowie wcielili się w postaci, które odegrały istotną rolę w doskonaleniu tego środka transportu.

Efektem pracy zespołowej w klasach piątych były makiety ruchu drogowego oraz filmiki edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się na drodze. Uczniowie zwracali uwagę na właściwe nawyki i zachowania podczas spacerów, przechodzenia przez jezdnię oraz w czasie korzystania z drogi jako rowerzyści.

Poprzez realizację projektu uczniowie pogłębili swoją wiedzę nie tylko na temat historii roweru, ale co ważne są świadomi, że uczestniczenie w ruchu drogowym pieszo czy na rowerze, a potem jako kierowca samochodu to zarówno przyjemność, jak i czynność wymagająca rozsądku, poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla innych ludzi.

Fotorelacja z realizowanego projektu.

 

 

 

Projekt „świecznik” w kl. 6

              Świecznik może podkreślać uroczysty charakter każdego spotkania.                             Przed przystąpieniem do realizacji, zastanawialiśmy się z jakich materiałów może być wykonany, jak go ozdobić, a przede wszystkim jakie warunki musi spełniać, żeby był bezpieczny.

Nasz projekt realizowaliśmy na lekcjach techniki, a oto efekt naszych inspiracji

wszystkie razem…

projekt kl 6

 

 

 

 

 

 

3.06.2017 r. odbył się Dzień Twórczości Dziecka.

 

Był to projekt szkolny, którego partnerem stał się Dom Kultury „RAKOWIEC”. Gospodarzem zamieszania była klasa 2d wraz z rodzicami i wychowawczynią – Kingą Boruń. Przygotowania trwały 8 miesięcy. W ramach projektu odbyły się dwa wydarzenia w Domu Kultury:

1.Spektakl „niespodzianka” dla dzieci przygotowany przez rodziców w oparciu o warsztaty teatralne prowadzone przez wychowawczynię – Kingę Boruń. Rodzice spotykali się z panią Kingą raz w tygodniu w tajemnicy przed dziećmi i pracowali nad scenariuszem sztuki Marty Guśniowskiej „Wąż”, scenografią i strojami do spektaklu. Nauczycielka również wzięła udział w przedstawieniu.

 1. „Mam smykałkę” – warsztaty twórcze prowadzone samodzielnie przez dzieci z tej samej klasy. Najpierw wybierali dziedziny, w których czują się specjalistami, a następnie ćwiczyli w klasie kompetencje liderskie i zasady pracy z innymi. Zrobiły także próbki swoich warsztatów w klasie, ćwicząc swoje mocne strony oraz zasady współpracy. Dzieci podzieliły się w zespoły i w ramach Dnia Twórczości Dziecka poprowadziły następujące warsztaty: PLASTIC JURASSIC, MINI MASTERCHEF, MALOWANIE BAJEK, TANIEC BELGIJSKI, EKSPERYMENTY. Wraz z wychowawczynią promowały wydarzenie oraz robiły listy chętnych uczniów. Rodzice na każdym etapie projektu angażowali się w przygotowania oraz pomoc w kontaktach z instytucjami kultury. Szkolna Rada Rodziców wyraziła swoje poparcie oraz podziw dla pomysłu, a także wsparła finansowo projekt.

 

 

CELE:

– rozwijanie w dzieciach potencjałów liderskich

– uwrażliwienie na odmienność talentów i predyspozycji każdego ucznia i uczennicy

– zaangażowanie rodziców w edukację swoich dzieci oraz życie szkoły

– wdrażanie rodziców i dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym dzielnicy

– promowanie partnerskiej pracy projektowej wśród nauczycieli, uczniów i rodziców

 

 

 

Wydarzenie spotkało się z dużą aprobatą rodziców oraz dzieci. Ewaluacja pokazała, że dzieci są dumne z rodziców, a spektakl bardzo się podobał. Dużym osiągnięciem jest relacja partnerska w klasie. Rodzice chętnie ze sobą współpracują, mają zaufanie do nauczycielki i dużą potrzebę dalszej integracji, co przekłada się na atmosferę w klasie i daje przykład innym nauczycielom i rodzicom. Uczniowie natomiast rozwinęli kompetencje przywódcze, które są pomocne w codziennej pracy szkolnej. Dzieci bardziej niepewne i nieśmiałe zyskały pomoc rówieśników we wspólnym przygotowaniu oraz prowadzeniu warsztatów. Wszyscy uczniowie czuli się partnerami w działaniu, począwszy od wybierania nazw dla warsztatów, promowania wydarzenia, przygotowywania materiałów oraz ćwiczenia na sobie kompetencji liderskich.