Wolontariat


 

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU 2019/2020

Wolontariat, jako działalność charytatywna,  ma za zadanie niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw.

Wolontariat szkolny działa pod opieką: p. Jolanty Błażewicz, p. Edyty Kucharskiej,    p. Iwony Jankiewicz, p. Karoliny Przesmyckiej i p. Ewy Janusz

Cele:

 1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych ludzi,
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,
 3.  Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, kreatywności i zaradności.

 

Zamierzenia wolontariatu na ten rok:

 1. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 287 przy  Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury:  koncert chóru szkolnego, zbiórka gier i artykułów papierniczych dla szpitala.
 2. Współorganizacja  XVI  Dnia Wolontariusza, „Wolontariat z Ochotą” – Klub Osiedlowy „Surma”
 3. Współpraca z Caritasem :  kwesty i zbiórka  trwałych produktów spożywczych dla potrzebujących rodzin z dzielnicy Ochota.
 4. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie oraz z Zakonem Sióstr Urszulanek w Warszawie: kiermasz adwentowy, realizacja projektu pt.: „Rzeka mleka”, zbiórka pieniędzy dla dzieci głodujących na Filipinach.
 5. Współorganizowanie Finału Dzielnicowego „Szlachetnej Paczki” w naszej szkole: poczęstunek i podziękowania dla darczyńców, pakowanie paczek, rysowanie laurek.
 6. Pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji: zajęcia w świetlicy szkolnej  dla  klas  I-III.
 7. Zbiórka karmy  – wsparcie schroniska dla psów.
 8. Akcja zbierania nakrętek.
 9. „Szlachetna kawiarenka” – wsparcie dla osoby potrzebującej.
 10. Współpraca z Przedszkolem nr 225 w Warszawie – zabawa wolontariuszy z dziećmi.
 11. Udział w akcji „Pomocna dłoń”.
 12. Współpraca z „Domem Chemika” – odwiedziny pensjonariuszy.
 13.  Udział w akcji „Góra grosza”.
 14. Współpraca ze Stacjonarnym Hospicjum „Caritas” – zbiórka artykułów papierniczych.
 15.  Dyżury wolontariuszy w sali gier, świetlicy i na korytarzach.
 16.  Współpraca z Domowym Hospicjum Księży Marianów – wykonywanie kartek bożonarodzeniowych dla pacjentów hospicjum.

 

REGULAMIN WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 

Celem wolontariatu jest bezinteresowna  praca na rzecz drugiego człowieka.

 

 1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach i akcjach wolontariatu przez okres co najmniej dwóch lat.
 2. W każdym roku działalności wolontariusze biorą udział w 50% zadań do wykonania z przyjętego na początku roku szkolnego planu pracy. Połowa zadań do wykonania odpowiada 20 godzinom pracy wolontariusza.
 3. Zadania wykonywane przez wolontariuszy są dokumentowane przez opiekuna wolontariatu.
 4. Spotkania wolontariatu z opiekunami są obowiązkowe dla uczniów koordynujących przeprowadzaną akcję charytatywną.
 5. Uczniowie angażujący się w pracę wolontariatu poza szkołą przynoszą zaświadczenia do wychowawcy klasy. Godziny przepracowane w wolontariacie pozaszkolnym można uzupełnić działalnością w szkole /50% zadań równa się 20 godzinom pracy wolontariusza/.
 6. Dwa razy w ciągu roku /koniec pierwszego i drugiego semestru/ opiekun wolontariatu przekazuje wychowawcy listę uczniów zaangażowanych w wolontariat i ilość akcji, w których brali udział.
 7. Do sposobów informowania o pracy wolontariatu należą: ogłoszenia na plakatach w szkole, ustne powiadomienie wszystkich klas o przeprowadzanej akcji, ogłoszenie w dzienniku elektronicznym.
 8. Uczniowie, którzy spełnili wymagania, otrzymują wpis na świadectwie ukończenia szkoły o działalności w wolontariacie szkolnym.
 9. Wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w pracach wolontariatu.

GALA WOLONTARIATU

Wolontariat

Wolontariat

4 grudnia br., tj. w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza już po raz kolejny obchodziliśmy XVI Dzielnicowe Święto Wolontariusza pod hasłem Wolontariat z Ochotą. Tegoroczne uroczystości odbyły się na ternie na terenie VII LO im. J. Słowackiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz dzielnicy Ochota
(m. in. Burmistrz i Wiceburmistrz, Naczelnik Wydziału Oświaty) oraz reprezentanci licznych placówek oświatowych i instytucji ochockich.
Najbardziej zasłużeni wolontariusze otrzymali specjalne podziękowania i podarunki
od Pani Burmistrz Katarzyny Łęgiewicz oraz od dyrektorów i prezesów placówek ochockich. Wśród wyróżnionych w kategorii inicjatywa sąsiedzka znalazła się Pani Krystyna Polak – wieloletni pracownik SP Nr 280, nauczycielka religii, założycielka i opiekunka
wolontariatu szkolnego. Pani Dyrektor Agnieszka Lis nagrodziła również dyplomami
i drobnymi upominkami dziesięcioro naszych młodych wolontariuszy – uczniów klas IV-VIII.
Część artystyczną uroczystości uświetniły występy wokalne i taneczne
młodzieży VII LO.