Rada Rodziców


Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

 

W roku szkolnym 2019/2020 do składu Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

Karolina Benoit Przewodnicząca k.benoit@wp.pl, tel. 606 148 184Edyta Bogusz Z-ca Przewodniczącej
Magdalena Kiełducka Z-ca Przewodniczącej
Anna Pietkun Z-ca Przewodniczącej ania330@o2.pl, tel. 603 805 765
Skarbnik – Agnieszka Czechmańska tel. 502 641 292
Katarzyna Szemraj  Protokolant

 

 

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców – miesięczna składka na RR.

Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak i zawodach sportowych, kupuje pomoce naukowe dla kół zainteresowań oraz książki do biblioteki, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe sprawozdanie z bieżącej działalności Rady Rodziców przedstawimy wkrótce na tej stronie.

Ponadto corocznie Rada Pedagogiczna wnioskuje do RR z prośbą o pomoc finansową wspierającą zadania realizowane przez nauczycieli.

Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski i podejmować kolejne działania, niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić.

 

 

Rada Rodziców w dniu 17.09.2019r. uchwaliła uchwałę nr 1 /2019 o wpłatach na RR następującej treści:

Uchwała Nr 1 2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 w Warszawie

z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie składek

w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 84. Ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)

1. Rada Rodziców uchwala składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w następujących wysokościach:
Za jedno dziecko 150 zł za rok
Za dwoje i więcej dzieci 100 zł za rok (na każde dziecko)
Składka jest dobrowolna.
2. Rada Rodziców ustala składkę na świetlicę w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 120 zł. Składka jest dobrowolna.
3.Rada Rodziców zwraca się z prośba o dokonywanie wpłat na semestr lub na cały rok do skarbnika klasowego.
Skarbnik klasowy wpłaca składkę na konto Rady Rodziców.
O zebranych kwotach oraz sposobach ich wydatkowania rodzice będą informowani w miarę możliwości na bieżąco oraz w sprawozdaniu rocznym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

UWAGA !!!

Rada Rodziców na mocy uchwały ustaliła, że wpłacanie składek będzie premiowane. Jeśli cała klasa wpłaci należne składki za cały rok do:

  • Końca stycznia bieżącego roku szkolnego to wówczas 20% składek wraca do klasy
  • Końca lutego bieżącego roku szkolnego to wówczas 15% składek wraca do klasy
  • Końca marca bieżącego roku szkolnego to wówczas 10% składek wraca do klasy

Osoby w trudniej sytuacji materialnej mają możliwość obniżenia składki lub całkowitego z niej zwolnienia. Sytuację taką należy zgłosić do przedstawiciela RR w Państwa klasie. Dla nas jest to dodatkowa informacja, którym uczniom możemy pomóc (np. dofinansowanie obiadów).

Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia. Zachęcamy również do wspierania RR swoimi ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.