Harmonogram


 

Zapraszamy na zebranie dla rodziców dzieci przyszłych klas I ( od 01.09.2018r.), który odbędzie się 27 lutego ( wtorek) o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy  przedszkolaki wraz z rodzicami do obejrzenia naszej szkoły w ramach dnia otwartego.

Czekamy  na Was 03.03.2017r. ( sobota)   w godz.  11.00 – 13.00.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
do 1 marca (do godz. 16.00)  

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

 

2 marca (od godz. 13.00) 18 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie
2 marca 8 marca (do godz. 16.00) Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia
9 marca 13 marca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  14 marca (godz. 15.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)
2 marca 19 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

20 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia

(od godz. 13.00)

27 kwietnia (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w  szkole, do której zostało zakwalifikowane.
7 maja

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 7 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do klas I
w szkołach podstawowych
13 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
13 czerwca

godz. 16.00

18 czerwca (do godz. 20.00) Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

 

13 czerwca 14 czerwca (do godz. 16.00) Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia
15 czerwca 16 czerwca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).
  18 czerwca (godz. 13.00) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)
13 czerwca

 

19 czerwca (do godz. 16.00) Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

22 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 czerwca

(od godz. 13.00)

28 czerwca (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
29 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 29 czerwca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie