Rekrutacja


2018/2019

Zebranie rodziców przyszłych klas I ( rok szkolny 2018/19) odbędzie się 13.06. ( środa ) godz. 17.30

Zapraszamy!

Próba sprawności fizycznej  dla klasy pierwszej usportowionej odbędzie się  14 maja (poniedziałek) godz. 15.30

 

thumbnail of PR4055100920180420093409 (2)

 

thumbnail of PR4055100920180420111427

Wniosek – karta miejska

 

Zapraszamy na zebranie dla rodziców dzieci przyszłych klas I ( od 01.09.2018r.), które odbędzie się 27 lutego ( wtorek) o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy  przedszkolaki wraz z rodzicami do obejrzenia naszej szkoły w ramach dnia otwartego.

Czekamy  na Was 03.03.2017r. ( sobota)   w godz.  11.00 – 13.00.

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I

2 marca 2018 r. o godzinie 13.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: podstawowe.edukacja.warszawa.pl
Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019

 

 • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła 62
2. Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła 32
3. Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 14
4. Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata 4
5. Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy 2
6. Wielodzietność rodziny kandydata 1
7. Niepełnosprawność kandydata 1
8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
9. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
11. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1
12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

 

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

 

 • w zakresie pkt 1oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • w zakresie pkt 2oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • w zakresie pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 • w zakresie pkt 5 kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką, zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki „e-hologram” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
 • w zakresie pkt 6oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 • w zakresie pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.);
 • w zakresie pkt 11 kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • w zakresie pkt 12kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697z późn. zm.).

 

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej  wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;

 

UWAGA

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek  przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Informacja dla rodziców

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic:

Bemowo

 • przedszkola i oddziały przedszkolne: Natalia Kochanowicz – Świechowska 22 44-37-792
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Izabela Siander 22 44-37-797

 

Białołęka

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Mirosław Urbański

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 203

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Maria Stasiak – Malarczyk

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 204

 • przedszkola : Irena Papis

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 209

 • przedszkola: Natalia Łęczycka

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 212

 • szkoły podstawowe: Urszula Kamionowska

22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 205

 

Bielany

 • przedszkola: Bożena Walo 22 44-34-805
 • przedszkola: Monika Bartosińska 22 44-34-806
 • szkoły podstawowe: Irena Kukiełka 22 44-34- 804
 • szkoły podstawowe: Edyta Gierczak 22 44-34-807
 • szkoły podstawowe: Elżbieta Sawicka 22 44-34- 802

 

Mokotów

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Jolanta Kulmatycka 22 443-66-79
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Iza Lesińska 22 443-66-76
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Dorota Lipińska 22 443-66-74
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Maja Łata 22 443-66-78
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Aleksandra Popek 22 443-66-75

 

Ochota

 • przedszkola: Julita Głowacka 22 82-21-908
 • szkoły podstawowe: Dorota Uszyńska 22 82-20-417

 

Praga Południe

 • przedszkola: Lilla Osmycka 22 44-35-513
 • szkoły podstawowe: Dorota Sawicka 22 44-35-528
 • szkoły podstawowe: Anna Rupieta 22 44-35-533

 

Praga Północ

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Agnieszka Suzdalcew 22 44-37-977

 

Rembertów

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Ilona Prejss-Iwanicka 22 44-33-912

 

 

Śródmieście

 • przedszkola: Anna Mucha 22 44-39-176
 • przedszkola: Małgorzata Tonia-Ongirska 22 44-39-122
 • szkoły podstawowe: Agata Kazimierczuk 22 44-39-184
 • szkoły podstawowe: Anna Wiszowata 22 44-39-179

 

Targówek

 • przedszkola: Julita Głażewska 22 44-38-642
 • przedszkola: Katarzyna Skrzypczak 22 44-38-643
 • szkoły podstawowe: Katarzyna Pachnowska 22 44-38-651

Ursus

 • przedszkola: Renata Madej 22 44 36 218
 • szkoły podstawowe: Zbigniew Konczewski 22 44-36-148

 

Ursynów

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Anna Mizgalska 22 443-72-10
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Magdalena Gogacz 22 443-72-16
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Izabela Palade 22 443-73-87
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Magdalena Kuwałek 22 443-72-18

 

Wawer

 • przedszkola: Bogna Dąbrowska 22 44-36-889
 • szkoły podstawowe: Renata Góral 22 44-36-893

 

Wesoła

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Elżbieta Bareja 22 44 34 042
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Agata Sokołowska-Mielechin 22 44 34 043

 

Wilanów

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Aneta Ufnal 22 44-35-010
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Magda Dziduch 22 44-34-901

 

Włochy

 • przedszkola i szkoły podstawowe: Małgorzata Lipiec 22 44-34-394
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Alicja Wielgo 22 44-34-396
 • przedszkola i szkoły podstawowe: Joanna Czyżak 22 44-34-391

 

Wola

 • przedszkola: Justyna Korga 22 44-35-677
 • przedszkola: Magdalena Jarosz 22 32-56- 624
 • przedszkola: Sylwia Chmielarz 22 44-35-669
 • szkoły podstawowe: Grażyna Zawadzka 22 44-35-668
 • szkoły podstawowe: Mirosława Siander-Grygatowicz 22 44-35-679

 

Żoliborz

 • szkoły podstawowe i przedszkola: Katarzyna Górska 22 443—88-53
 • szkoły podstawowe i przedszkola: Dorota Michałowska 22 443-88-55
 • szkoły podstawowe i przedszkola: Małgorzata Czajkowska-Ścisło 22 443-88-57

 

Miejskie Centrum Kontaktu

 • 19 115

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2010, które rozpoczną edukację w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 powinni:

 1. W celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej
 • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
 • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

 

 1. Jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:
 • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
 • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.