Zajęcia specjalistyczne


1 września 1992 roku powstała w naszej szkole pierwsza klasa integracyjna.

W 1996r. szkoła została wpisana do rejestru Krajowych Placówek Liderów Integracji.

Obecnie takie klasy mamy w pięciu poziomach. Ich liczebność to 16-20 uczniów, w tym 3-4 ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku, słuchu, mowy, Zespołem Aspergera. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nich przez dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu realizuje treści programowe, a nauczyciel wspomagający dostosowuje ich zakres do możliwości każdego dziecka.

Dzieci z klas integracyjnych uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych i szkolnych. Takie osiągnięcia ułatwiają m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy z funduszy UE oraz wyposażenie gabinetów do:

 • prowadzenia terapii metodą Tomatisa,
 • prowadzenia terapii metodą Biofeedback,
 • pracy z dziećmi słabowidzącymi,
 • terapii polisensorycznej – „Sala Doświadczania Świata”
 • Integracji Sensorycznej -SI.

Staramy się tworzyć przyjazny klimat dla dzieci i rodziców. Pragniemy, aby spotkanie dzieci zdrowych i z trudnościami, zaowocowało w przyszłości otwartością i troską o drugiego człowieka.

Opracowanie: D.Szecówka

 ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w szkole

 

Rewalidacja (Wspomaganie rozwoju poznawczo-społecznego) – zajęcia adresowane do uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespół czynności podejmowanych podczas zajęć zmierza do stymulowania wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwijania jego mocnych stron, wyrównywania braków edukacyjnych, korygowania i kompensowania zdiagnozowanych trudności. Rewalidacja opiera się na stosowaniu różnorodnych metod, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości ucznia. Proponowane ćwiczenia usprawniają funkcje psychofizyczne w sposób polisensoryczny.

Zajęcia prowadzi zespół pedagogów specjalnych – panie: Renata Olton, Paulina Kępska, Renata Zadrąg, Beata Plopa, Urszula Kukla, Sylwia Reszka, Natalia Sydorchuk, Marzena Płaza, Ewa Józefowicz, Monika Zduńczuk, Marta Czerniak-Czyżniak oraz pan Krzysztof Barwiński.

 

 

Terapia pedagogiczna – zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, przeznaczone dla dzieci, które z różnych przyczyn napotykają trudności szkolne. Oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane są na stymulowaniu i usprawnianiu: percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej, motoryki dużej, koncentracji uwagi oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Zajęcia prowadzą terapeutki pedagogiczne: pani Beata Łosiowska i pani Agnieszka Świderska.

 

Terapia integracji sensorycznej – bardzo atrakcyjne zajęcia dla dzieci, gdyż mają charakter zabawowy. Terapeutyczne oddziaływanie ma na celu przede wszystkim wspierać i kształtować prawidłowy rozwój zmysłów, wpływając na dobre samopoczucie dziecka, jego zachowanie, uczenie się. Praca metodą SI zalecana jest dla uczniów z deficytami odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych. Deficyty te dotyczą min. nadwrażliwości lub podwrażliwości sensorycznej. Objawiają się min. obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym, trudnościami w planowaniu motorycznym, w utrzymaniu równowagi, zakłóceniami w zakresie funkcji okoruchowych. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu podwieszanego i naziemnego.

Terapię prowadzą panie Agnieszka Świderska i Sylwia Ciozda.

 

 

Terapia ręki – zajęcia usprawniające motorykę małą przy uwzględnieniu całościowego rozwoju psychofizycznego dziecka. Adresatami terapii są dzieci, u których zauważono:

 • nieprawidłową postawę ciała podczas prac stolikowych
 • trudności z samoobsługą
 • niechęć do wycinania, lepienia, rysowania, malowania i kolorowania
 • unikanie zabaw manipulacyjnych
 • niski poziom prac plastyczno-technicznych
 • zbyt wolne lub zbyt szybkie tempo pracy
 • problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową
 • niezręczność ruchową.

Wszystkie wymienione objawy mogą wpływać na obniżony poziom graficzny pisma. Dlatego też w terapii proponuje się uczniom zabawy i ćwiczenia rozwijające ruchy ręki, kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe i niwelujące nieodpowiednie nawyki. Terapia ręki to nie tylko praca przy ławce. Pracujemy również nad sprawnością ruchową całego ciała. Na zajęciach dzieci rozwijają motorykę małą malując, kolorując, bawiąc się masami plastycznymi, itp. W celu usprawniania techniki pisania wykonują różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne. Terapię ręki prowadzą panie: Sylwia Reszka, Janina Soroczyńska i Dorota Szecówka.

 

 

 

Terapia logopedyczna – logopeda szkolny (pani Monika Kania) pracuje nad wspomaganiem komunikacji. Dobór specjalistycznych ćwiczeń pozwala na rozwijanie prawidłowej wymowy pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym. Celem terapii logopedycznej jest korygowanie istniejących wad wymowy u dzieci. Uczestnictwo w zajęciach doskonali również umiejętności językowe i komunikacyjne, sprzyja rozwijaniu słownictwa czynnego i biernego, wspomaga naukę czytania, usprawnia realizację mowy.

 

 

Trening umiejętności społecznych (TUS) – zajęcia, których celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności społecznych. W trakcie zajęć grupowych dziecko uczy się:

 • pracować w parze/ grupie
 • współpracować podczas wykonywania różnych zadań
 • współdziałać w zabawie
 • rozpoznawać i nazywać emocje
 • radzić sobie z różnymi emocjami
 • odczytywać znaczenie mowy niewerbalnej
 • utrzymywać kontakt wzrokowy podczas rozmowy
 • prosić o pomoc, oferować pomoc innym
 • używać zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach społecznych
 • rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę
 • dołączać do rozmowy/zabawy
 • zadawać pytania i adekwatnie na nie odpowiadać
 • mówić o sobie
 • dostrzegać swoje mocne strony
 • aktywnie słuchać
 • asertywnie odmawiać
 • rozwiązywać konflikty rówieśnicze.

Zajęcia prowadzi pani Beata Szewioła.

Muzykoterapia – forma terapii bazująca na wpływie muzyki na rozwój dziecka. Zajęcia o charakterze interaktywnym, rozwijające: ekspresję emocjonalną, kreatywność, umiejętności społeczne, samoakceptację. Podczas zajęć wykorzystuje się terapeutyczny wpływ śpiewu, tańca, gry na instrumentach. Muzykoterapia stymuluje również wyobraźnię, koncentrację uwagi i umiejętności poznawcze.

Zajęcia prowadzi pani Natalia Sydorchuk.

 

Terapia Tomatisa – wspomaganie zaburzonej uwagi słuchowej, przyczyniające się do poprawy koncentracji uwagi i zwiększenia efektywności uczenia się.

Zajęcia prowadzą panie: Marzena Płaza, Renata Olton i Ewa Józefowicz.

 

 

Terapia Biofeedback – celem treningu Biofeedback jest poprawa czynności bioelektrycznej mózgu ucznia. Ludzki mózg jest zdolny wyuczyć się nowego wzorca pracy. Terapia przyczynia się do szybszego powstawania nowych połączeń w mózgu, jest przydatna w nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniach procesu uczenia się, dysleksji, zaburzeniach zachowania, napięć wewnętrznych, tremy i niedostatecznej samooceny. Terapia Biofeedback pomaga dzieciom w poprawie koncentracji uwagi, zdolności zapamiętywania oraz szybkości myślenia i kojarzenia. Biofeedback z jednej strony usprawnia funkcje poznawcze mózgu, a z drugiej relaksuje, wycisza lęki i agresję, poprawia sen oraz zdolność do współpracy z innymi ludźmi.

Terapię prowadzi pani Małgorzata Rzeszotek.