Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr280 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szkola280.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-26 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
  • Brak możliwości prezentacji niektórych treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz na podstawie raportu z audytu o dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Kietlińska, email: sekretariat@szkoal280.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 658 34 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280  jest usytuowane od  ul. Gorlickiej. Jest zadaszone , przy wejściu są schody oznakowane taśmą antypoślizgową,  z poręczami. Wejście prowadzi na pkt tzw. 0, gdzie znajdują się szatnie a także na parter – korytarz przy sekretariacie oraz gabinecie dyrektora. Z boku szkoły od strony posesji nr 5/7          ( kościoła)  jest podjazd – pochylnia  dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się winda dojeżdżająca na każde piętro oraz parter.

Przy wejściu głównym znajduje się hol bez oznakowania dotykowego. W budynku  znajduje się toaleta dla interesantów usytuowana na kondygnacji 0 ( szatnia).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku  szkoły korytarze,   schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku szkoły  nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie placówki jest parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pobierz PDF