Regulamin świetlicy


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 280
§ 1

1. Świetlica jest integralna częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych zawartym w programie wychowawczym szkoły.

2. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

3. Do zadań świetlicy należy:
– zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed i po lekcjach;
– rozwijanie zainteresowań i aktywności artystycznej;
– kształtowanie świadomej dyscypliny, współdziałania w grupie oraz zachowań asertywnych wobec zdrowia i życia;
– rozwijanie samodzielności i samorządności
– kultywowanie tradycji narodowych, ludowych religijnych;
– kształtowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych oraz nawyków kulturalnego zachowania się;
– pomoc uczniom w nauce.

4.Świetlica szkolna prowadzi zajęcia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze w grupach świetlicowych.

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć.

6. Przedstawiciele poszczególnych klas (skarbnicy) wraz z kierownikiem świetlicy dysponują finansami świetlicy.

7. Potrzeby materialne świetlicy finansowane są ze składek rodziców, które są dobrowolne oraz z budżetu szkoły. Wysokość składki ustala Rada Rodziców .
§ 2
Założenia organizacyjne

1. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom opiekę  od godz. 7.00 do godz. 17.30.

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I – VIII na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców ( Karta zapisu dziecka do świetlicy ).

3. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników liczy 25  na  jednego wychowawcę a w przypadku klasy integracyjnej 20 wychowanków.

4. Uczniowie  z klasy I-IV przychodzą do świetlicy pod opieką wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję. Uczniowie z klas V-VIII przychodzą samodzielnie za zgodą rodziców. (Procedury przyprowadzania i odprowadzania na zajęcia dzieci uczęszczających do świetlicy).

5. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne przychodzą po dzieci z klas I-III do świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem. Uczniowie z klas IV- VIII wychodzą na zajęcia dodatkowe samodzielnie na podstawie pisemnej zgody rodziców. Prowadzący zajęcia bierze pod opiekę i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w zajęciach.

6. Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, stołówki, szatni, telefonu tylko za zgodą wychowawcy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

7. Wychowawcy wymagają pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko. (Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy).

8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej samodzielnie.

9.Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za zgodą nauczyciela.

10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy (szkoły). Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

11.Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 3

1. Uczeń ma prawo do:
– znajomości swoich praw i obowiązków
– uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
– rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań
– rozwijania samorządności i samodzielności
– życzliwego, podmiotowego traktowania
– swobody w wyrażaniu myśli i przekonań
– uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce
– korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek.

2. Uczeń ma obowiązek:
– informowania każdorazowo wychowawców świetlicy zarówno o przyjściu jak i wyjściu ze świetlicy
– każdorazowego zgłaszania złego samopoczucia
– stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
– aktywnego uczestnictwa w zajęciach
– troski o ład i porządek
– nienagannego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach
– poszanowanie mienia szkoły.

§ 4
1. Nagrody i wyróżnienia
– wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy
– pochwała w dzienniczku ucznia/dzienniku elektronicznym
– pochwała udzielona w obecności wychowawcy klasy
– wyróżnienie na koniec każdego miesiąca
– nagroda rzeczowa na koniec każdego okresu oraz odznaka Kryształowego Świetliczaka

2. Kary
– upomnienie przez wychowawcę na forum grupy
– poinformowanie rodziców ( w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
– nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy
– przeniesienie do innej grupy
– obniżenie oceny z zachowania.