Stołówka


ROK SZKOLNY 2020/21

SZANOWNI RODZICE!

 

                  WAŻNE

Zwroty za niewykorzystane obiady będą zwrócone na konto po złożeniu karty zwrotu za obiady do 10.12.2020.

Wszystkie informacje dotyczące obiadów udziela sekretariat szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA  do pobrania

KARTA  ZWROTU

             KARTA REZYGNACJI 

OPŁATA ZA OBIADY     M- C  11 .2020 R.

PRZYJMOWANE  SĄ  DO   27.10. 2020 R.

 W miesiącu 11.2020 będzie tylko II danie

Koszt obiadów:

Obiady uczniowie                   17 x 6,00 =  102,00

Obiady personel                      17 x 7,00 =  119,00                                                                                                                                                                          

              SZANOWNI RODZICE

Wpłaty dokonujemy na konto :                  

     80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

 Szkoła Podstawowa z Oddz. Int. Nr 280 w Warszawie.

Wpłata musi zawierać:

Imię i nazwisko dziecka ( bez zdrobnień) ,aktualną klasę i miesiąc, za który dokonana jest wpłata.

Potwierdzenie wpłaty po terminie (po 27 danego miesiąca)należy dostarczyć do stołówki lub przesłać e -mail na adres:obiady@szkola280.pl

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Należy pamiętać ,że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach ,dlatego wpłaty należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje korzystanie z obiadów od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty

( np. wpłata 01.06. posiłki od 02.06.).Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca).

 

       PROSZĘ      

DEZYNFEKOWAĆ

         RĘCE

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

 

 1.Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie i pracownicy szkoły.

2.Podstawą korzystania z posiłków w stołówce jest wpłacenie określonej kwoty za posiłki w wyznaczonym terminie.

 1. 3. Zapisy na obiady dokonują rodzice wypełniając druk deklaracji

( do pobrania na stronie szkoły zakładka stołówka).

4.Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 1. Opłaty za obiady przyjmowane są w okresach miesięcznych

z góry do 27 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc

abonamentu (np. za listopad do 27 października).

 1. 6. Wyjątek stanowi wrzesień i styczeń za który opłaty przyjmowane

są do 5 września i do 5 stycznia.

7.W związku z zamknięciem roku finansowego w miesiącu grudniu

nie dokonujemy  opłat za obiady STYCZNIOWE w grudniu.  8.Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy  80 1030 1508 0000 0005 5083 1074

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280

02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3

 1. 9. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia – bez

zdrobnień (Dz.U.z 2018 poz.723 z póżn.zm.) aktualną klasę, prawidłową kwotę oraz miesiąc i rok, za który  wnosimy opłatę.

10.Nie dokonujemy przelewów na niepełną kwotę, zwiększoną kwotę,

na kilka miesięcy.

 1. 11. Potwierdzenie zapłaty po terminie ( po 27 danego miesiąca) należy dostarczyć do sekretariatu lub e- mail na adres:   obiady@szkola280.pl.

12.Wniesienie opłaty po wyżej wymienionym terminie powoduje      korzystanie z obiadów od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty

(np. wpłata 01.06. posiłki od 02.06).Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie  z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca.

13.Cena jednego obiadu ucznia wynosi   6,00 zł                                                                          Cena jednego obiadu personel wynosi     7,00 zł

 1. 14. Obiady dla uczniów klas I-III wydawane są na podstawie tożsamości, natomiast dla uczniów klas IV-VIII na podstawie identyfikatorów (do odbioru wkładki co miesiąc w stołówce po zaksięgowaniu wpłaty).
 2. 15. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
 3. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują

operacji na kontach ,dlatego wpłat należy dokonywać z

odpowiednim wyprzedzeniem.

 1. 17. W przypadku braku opłaty obiadów w wyznaczonym

terminie, uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów.

18.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy.

19.Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do

wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń

do 20 każdego miesiąca.

 1. 20. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na pisemny wniosek rodzica, wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za posiłki.
 2. 21. Dzieci spożywają obiady na jednej przerwie obiadowej.
 3. 22. Obiady nie są wydawane na wynos. Decyzja ta podyktowana jest

względami sanitarnymi.

 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać

wyłącznie osoby spożywające posiłki(rodzice oraz inne osoby

proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

 1. 25. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń ,

a finansowo jego rodzice.

 1. Podstawą odliczenia odwołanego obiadu jest zgłoszenie

nieobecności ucznia lub pracownika szkoły pod numer telefonu 22 658 34 30.Odliczenie stawki dziennej następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu ,gdyż wcześniej zostały wydane dyspozycje dotyczące zakupu odpowiedniej ilości produktów do przygotowania posiłku.

W przypadku braku takiej informacji jakiekolwiek odliczenia nie będą możliwe . Zgłoszenie nieobecności u wychowawcy klasy nie jest równoznaczne z odwołaniem obiadu.

 1. Odwołania grupowe należy zgłosić co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Zwroty za niewykorzystane obiady wypłacane będą po złożeniu karty zwrotu za obiady w sekretariacie szkoły lub przesłanie skanu na adres e-mail:obiady@szkola280.pl

Prosimy nie pomniejszać przelewów.

 1. 29. Zwroty wypłacane są w okresach :

wrzesień-grudzień do 21.12.(zamknięcie roku finansowego)

styczeń – czerwiec 30.06. (zamknięcie roku szkolnego)

30.Nie odebrane zwroty w wymienionych terminach  zasilą

konto  obiadowe.

31.W przypadku rezygnacji ucznia  z obiadów w kolejnym  miesiącu,    rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie ten fakt  najpóźniej  w ostatnim dniu miesiąca

32.Przestrzeganie powyższych procedur pozwoli na sprawne zorganizowanie pracy  stołówki.

33.O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki i  zmianach w  regulaminie decyduje Dyrektor szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2020r.

 

 

 

JADŁOSPIS OD 02.11.- 13.11.2020r.

 

                    

02.11.Poniedziałek    03.11.Wtorek

 

04.11. Środa 05.11.Czwartek 06.11. Piątek
 

Gulasz w/p 150ml.

Makaron 150g.

Mizeria 100g.

Lemoniada 200ml.

 

Ryba pieczona 100g.

Ziemniaki 150g.

Surówka z kapusty 100g

Kompot 200ml.

 

Filet indyka pieczony w płatkach

Ryż warzywami 150g.

Sos tzazik

Kompot 200ml

 

Kotlety ziemniaczane z dodatkiem sera 150g.

Sos pieczarkowy 100g.

Surówka z marchwi 100g.

Woda owocowa 1 szt.

09.11. Poniedziałek 10.11.Wtorek 11.11.Środa 12.11.Czwartek 13.11.Piątek
.

Makaron 150g.

Sos mięsno-warzywny 150g.

Kompot 200ml

Owoc

 

Kotlet pożarski 100g.

Ziemniaki 150g.

Marchewka z groszkiem 100g.

Napój owocowy 200ml.

Owoc