Procedury świetlicy


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.
1. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia.
2. Jeżeli o godz. 17.30 brak jest informacji od rodziców wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
3. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
4. Nauczyciel nie może pozostawić wychowanka bez opieki do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną.
5. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje dyrektora szkoły i kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
7. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez Izbę Dziecka lub Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze.
8. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Dyrektorowi Szkoły
9. Każde spóźnienie jest wpisywane do „Zeszytu spóźnień”. Trzy wpisy do zeszytu mogą skutkować rozmową z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym oraz podjęciem adekwatnych do sytuacji działań.
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej na dyżur poranny przyprowadzane są osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów sali świetlicowej do godz. 7.45. Po tej godzinie uczniowie przebywają na korytarzu pod opieka nauczycieli dyżurujących.
2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
3. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być odebrani wyłącznie przez rodziców /prawnych opiekunów lub osoby przez nie pisemnie upoważnione.
4. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
5. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości wykonania kopi upoważnienia, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.
6. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem – wychowawcą oraz poświadczyć odbiór dziecka podpisem.
7. Rodzic ( osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy, przejmuje za nie całkowitą odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach świetlicowych.
8. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
9. Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub okazjonalnego oświadczenia rodzica ( opiekuna prawnego). Oświadczenie musi zawierać datę oraz dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.
10. Rodzic/ prawny opiekun ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
11. Nie dopuszcza się ustnego, telefonicznego oraz elektronicznego (e-mail) informowania wychowawców świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy lub jego samodzielnego wyjścia.
12. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia ( zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).
13. Uczniowie z klas IV- VIII zapisani do świetlicy szkolnej zgłaszają się do niej bezpośrednio po skończonych zajęciach lekcyjnych.
14. Jeżeli dziecko z klasy IV-VIII nie będzie danego dnia uczestniczyło w zajęciach świetlicowych z powodu samodzielnego wyjścia do domu bezpośrednio po skończonych zajęciach lekcyjnych zobowiązane jest do przedstawienia wychowawcy świetlicy pisemnej zgody rodziców na takie wyjście.
15. W przypadku, kiedy dziecko z klasy IV-VIII jest bezpośrednio po skończonych zajęciach lekcyjnych odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów wówczas rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę świetlicy.
16. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona.
17. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona pisemnie.
18. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
19. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30 wychowawcy realizują procedury postępowania przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.

Procedura przyprowadzania i odprowadzania na zajęcia dzieci klas I – III uczęszczających do świetlicy
1. Wychowawca klasy I jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy przez pierwsze 2 tygodnie.
2. Pozostałe dzieci przebywające w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić same po uprzednim przypomnieniu wychowawcy świetlicy.
3. Po skończonych zajęciach dziecko z klasy I-III przychodzi do świetlicy pod opieką wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję. Uczniowie z klas IV-VIII przychodzą do świetlicy samodzielnie.
4. Nauczyciel / wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.
5. Osoby prowadzące wszelkie zajęcia pozalekcyjne z uczniami z klas I-III przychodzą po dzieci do świetlicy i po skończonych zajęciach przyprowadzają je z powrotem.
6. Wyjście ucznia na takie zajęcia jest możliwe tylko wówczas, gdy rodzic wyraził pisemną zgodę na udział dziecka w tych zajęciach.
7. Uczniowie z klas IV-VIII wychodzą samodzielnie na wszelkie zajęcia dodatkowe oraz samodzielnie wracają do świetlicy na podstawie pisemnej zgody rodzica określającej dokładnie dzień tygodnia oraz godziny trwania zajęć. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.
8. Przed zabraniem uczniów na zajęcia dodatkowe oraz po ich przyjściu do świetlicy nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzić listę obecności.
9. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe ilu uczniów przekazuje mu pod opiekę.

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających
1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły i kierownika świetlicy.
3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy zastosować procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.
5. W przypadku, gdy rodzic zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.
Procedura postępowania w przypadku, gdy pod opieką jednego wychowawcy świetlicy przebywa więcej niż 25 wychowanków a w przypadku klasy integracyjnej 20 wychowanków.
1. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której pod opieką jednego wychowawcy przebywa więcej niż 25 wychowanków a w przypadku klasy integracyjnej 20 wychowanków nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub kierownika świetlicy.
2. W takiej sytuacji , dla zapewnienia bezpieczeństwa, Dyrektor Szkoły lub kierownik świetlicy decydują o czasowym przeniesieniu uczniów do innej grupy, w której o danej godzinie liczba wychowanków jest mniejsza niż 25 lub w przypadku klasy integracyjnej 20.
3. Wychowawca może również samodzielnie zadecydować o czasowym przeniesieniu wychowanków do innej grupy lub biblioteki zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kierownika świetlicy.

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych

1.Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych.

Interwencja zachodzi w postaci stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację:

a) odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,

b) w razie potrzeby wezwanie pomocy (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarki),

c) udzielenie pomocy ofierze agresji i zabezpieczenie pozostałych uczniów.

2.Jeżeli sytuacja tego wymaga, nauczyciel ma prawo przytrzymać agresywne dziecko do momentu jego uspokojenia, powstrzymać rękę lub nogę, którą stara się zadać cios poprzez jej złapanie i zatrzymanie oraz odsunąć dziecko od osób lub przedmiotów, wobec których zachowuje się agresywnie.

3.Uczeń zostaje zabrany przez pedagoga, psychologa lub innego nauczyciela do oddzielnego pomieszczenia, celem jego odizolowania go od bodźców i wyciszenia.

4.Jeżeli jest to możliwe, nauczyciel podejmuje próbę wyciszenia zachowania agresywnego. W przypadku gdy dziecko nie jest w stanie się wyciszyć, a jego zachowanie nie ulega poprawie bądź eskaluje, nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z rodzicami i prosi o natychmiastowy przyjazd do szkoły.

5.W sytuacji bardzo agresywnego zachowania dziecka, które eskaluje (napaść fizyczna, niemożność uspokojenia, autoagresja), nauczyciel, oprócz rodziców, zawiadamia również Pogotowie Ratunkowe i (lub) Policję.

6.W każdym przypadku zachowania agresywnego, następuje rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę / pedagoga / psychologa / kierownika świetlicy w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia uczniów oraz świetlicy (szkoły)

1.Fakt niszczenia (zniszczenia) mienia szkolnego lub prywatnego zgłasza każdy kto:

a) jest świadkiem niszczenia (zniszczenia) mienia szkolnego lub prywatnego na terenie placówki,

b) stwierdził, iż mienie szkolne i prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły

2.Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia (zniszczenia) mienia szkolnego lub prywatnego, powiadamia wychowawcę ucznia (jeśli nim nie jest).

3.Wychowawca ucznia, który dopuścił się niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego podejmuje następujące działania:a) rozmawia z uczniem na temat zaistniałej sytuacji;b) powiadamia pedagoga szkolnego lub psychologa, kierownika świetlicy oraz dyrektora /wicedyrektora szkoły;c) informuje pracownika administracji (jeżeli zostało zniszczone mienie szkolne);d) informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o wyrządzonej szkodzie.

4.Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły i pedagogiem lub psychologiem szkolnym podejmują decyzję o sposobie zadośćuczynienia oraz o konsekwencjach wobec sprawcy oraz podejmuje decyzję o dalszym działaniu, w szczególności ustalany jest z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) sposób i termin naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę.