Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji opublikowane zostały druki wniosków  o stypendia socjalne i zasiłek szkolny . Wniosek powinien być wypełniony czytelnie( najlepiej dużymi literami) .
Adresatem wniosku jest Pani Burmistrz dla Dzielnicy Ochota, Pani Katarzyna Łęgiewicz, Warszawa ul. Grójecka 17.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ), tj. 528 zł.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego , rodzice uczniów składają w szkole (pokój nr 107), w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 16 września 2019r.

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie
Skip to content