Szanowni Państwo,

w poniedziałek rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów. Zapraszamy wszystkich uczniów na ich pierwszy egzamin i  życzymy   powodzenia. Udało nam się utworzyć komisje zgodnie z obowiązującymi przepisami. W komisjach są nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele z ochockich placówek. Jedyna zmiana to połączenie na egzaminie z j.polskiego oraz matematyki wszystkich uczniów piszących bez dostosowań w jednej grupie na hali. Uczniowie z dostosowaniami piszą w oddzielnych salach. Egzamin z j.angielskiego odbędzie się w zaplanowanych wcześniej salach ( czyli bez zmian).

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.15 w strojach galowych. Mają ze sobą legitymacje. Zostawiają przy sekretariacie telefony komórkowe w koszyku przeznaczonym dla jego klasy. Telefony powinny być wyłączone, podpisane i spakowane w małej torebce foliowej. Zostaną one zabezpieczone w sekretariacie.  Następnie udają się do pod wyznaczoną salę ( zostaną pokierowani) egzaminacyjną. Losują numery ławek i wchodzą do sal. Mają przy sobie tylko dozwolone przybory ( nie wnoszą zadnych torbek, plecaków itp. ), wodę. Chusteczki będą zapewnione. Po skończonym egzaminie, jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł  zjeść śniadanie w stołówce.

Przypomnę ogólne zasady dotyczące egzaminu. Proszę uczulić dzieci na to, aby dostosowywały się do ustalonych zasad komunikowania się w czasie egzaminu z nauczycielem.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa  90 minut.

W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa odpowiednio:

– egzamin z języka polskiego- 180 minut

– egzamin z matematyki- 150 minut

– egzamin z języka obcego nowożytnego-  135 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Uczniowie mogą mieć ze sobą mała butelkę. Butelka wody powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na

stoliku  mogą  znajdować  się  wyłącznie  arkusze  egzaminacyjne,  materiały  i  przybory

pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz –w przypadku uczniów chorych

lub  niepełnosprawnych–leki  i  inne  pomoce  konieczne  ze  względu  na  chorobę  lub

niepełnosprawność

Uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.

Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.

Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu

egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.

W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.

Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.

Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.

Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń

  1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie
  2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej

c .wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi

– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy

– NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

  1. informuje zdających o zakończeniu pracy
  2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów

d.poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

                                     Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte   (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

                                   Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

 

 

Kategoria: Aktualności

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 280
ul. Gorlicka 3
02-130 Warszawa

SEKRETARIAT
Tel/Fax.:22 658 34 30
Email:

Szkoła podstawowa nr 280 w Warszawie