Zasady rekrutacji


Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2009 i 2010 do klas I w szkołach podstawowych

Podstawy prawne
Zasady przyjęć do szkół podstawowych (w roku szkolnym 2016/2017), dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 35),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr IV/54/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę,
 • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XX/499/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia z późn. zm.

Zasady przyjęć
Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2009) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2010) – zgodnie z wolą rodziców:
  • jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,
 • albo
  • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Uwaga
Dziecko, które roku szkolnym 2015/2016 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 • Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
 • Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, składają go w szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
 • wypełniają go odręcznie i składają (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) w szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej – albo upoważniony pracownik szkoły.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady m.st. Warszawy, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sadu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do:

 • oddziałów ogólnodostępnych,
 • oddziałów integracyjnych.

Rodzice układając listę szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wybierają:

 • w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
  lub
 • w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

Uwaga
Rodzice kandydata składają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny.

 • Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

Uwaga

Przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej należy przedstawić w szkole odpowiednie orzeczenie.

 • posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
  w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 20c ust. 2:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  – objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 1 do 14 kwietnia 2016 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do 14 kwietnia (w godzinach pracy szkoły).

Uwaga
Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.