Zajęcia specjalistyczne


1 września 1992 roku powstała w naszej szkole pierwsza klasa integracyjna.

W 1996r. szkoła została wpisana do rejestru Krajowych Placówek Liderów Integracji.

Obecnie takie klasy mamy w pięciu poziomach. Ich liczebność to 16-20 uczniów, w tym 3-4 ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku, słuchu, mowy, Zespołem Aspergera. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nich przez dwóch nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu realizuje treści programowe, a nauczyciel wspomagający dostosowuje ich zakres do możliwości każdego dziecka.

Dzieci z klas integracyjnych uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce, co potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych i szkolnych. Takie osiągnięcia ułatwiają m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy z funduszy UE oraz wyposażenie gabinetów do:

  • prowadzenia terapii metodą Tomatisa,
  • prowadzenia terapii metodą Biofeedback,
  • pracy z dziećmi słabowidzącymi,
  • terapii polisensorycznej – „Sala Doświadczania Świata”
  • Integracji Sensorycznej -SI.

Staramy się tworzyć przyjazny klimat dla dzieci i rodziców. Pragniemy, aby spotkanie dzieci zdrowych i z trudnościami, zaowocowało w przyszłości otwartością i troską o drugiego człowieka.

Opracowanie: D.Szecówka