Rada Rodziców


Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

 

W roku szkolnym 2017/2018 do składu Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

Żaneta Gontarczyk – Przewodnicząca

Marta Samsonov – Z-ca Przewodniczącej

Karolina Benoit  – Z-ca Przewodniczącej

Tamara Kuczmar – Skarbnik tel: 605 234 458

Joannna Pęzińska – Protokolant

 

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców – miesięczna składka na RR.

Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak i zawodach sportowych, kupuje pomoce naukowe dla kół zainteresowań oraz książki do biblioteki, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Szczegółowe sprawozdanie z bieżącej działalności Rady Rodziców przedstawimy wkrótce na tej stronie.

Ponadto corocznie Rada Pedagogiczna wnioskuje do RR z prośbą o pomoc finansową wspierającą zadania realizowane przez nauczycieli.

Aby móc odpowiedzieć na zgłoszone wnioski i podejmować kolejne działania, niezbędne są odpowiednie fundusze, które dzięki Państwa przychylności możemy gromadzić.

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2017 z dnia 19.09.201, deklarowana wpłata na rzecz RR w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

  • 15 zł za miesiąc, (czyli 150 zł za rok) w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • 10 zł za miesiąc, (czyli 100 zł za rok) od dziecka w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno z Państwa dzieci.

Jak można wpłacić składkę:

  1. u skarbnika klasowego
  2. na konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP 22 1020 1055 0000 9302 0015 7339 z dopiskiem „imię i nazwisko ucznia oraz klasa”

 

UWAGA !!!

Rada Rodziców na mocy uchwały ustaliła, że wpłacanie składek będzie premiowane. Jeśli cała klasa wpłaci należne składki za cały rok do:

  • Końca stycznia bieżącego roku szkolnego to wówczas 20% składek wraca do klasy
  • Końca lutego bieżącego roku szkolnego to wówczas 15% składek wraca do klasy
  • Końca marca bieżącego roku szkolnego to wówczas 10% składek wraca do klasy

Osoby w trudniej sytuacji materialnej mają możliwość obniżenia składki lub całkowitego z niej zwolnienia. Sytuację taką należy zgłosić do przedstawiciela RR w Państwa klasie. Dla nas jest to dodatkowa informacja, którym uczniom możemy pomóc (np. dofinansowanie obiadów).

Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia. Zachęcamy również do wspierania RR swoimi ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.